Política de Qualitat, medi ambient i SST

La nostra política de Gestió Integrada es basa en la voluntat d’aconseguir el lideratge en els productes i serveis que oferim, millorant l’eficiència en tots els processos i assolint els objectius estratègics i operatius.


Com a organització determinarem tots aquells aspectes (riscos organitzacionals) interns i externs, que poden afectar la capacitat per d’assolir els objectius. A tal efecte haurem d’analitzar i entendre el context en que operem i conèixer les expectatives i tots els possibles impactes de les parts interessades o grups d’interès comú.


Per aconseguir aquests objectius l’Empresa s’ha dotat d’un sistema de gestió ajustat als requisits de les normes ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y ISO 45001:2018, per a la nostra activitat de:
Servei d'impressió digital i muntatge de gràfica publicitària de petit i gran format per a esdeveniments i retail.


La declaració de la Política recull com a punts principals:


1. Compromís a complir els requisits legals i altres requisits.


2. A partir de línies estratègiques definides a l’anàlisi de context realitzat, s’han definit els objectius de l’empresa els quals s’han difós entre tots els nivells de la nostra estructura.


3. Mantenir un Sistema Integrat de Gestió eficaç i integrat als processos de negoci de la organització.


4. Establir objectius de millora mesurables i quantificables amb el propòsit d’assegurar i evidenciar la millora contínua del sistema integrat de gestió.


5. Gestionar els processos que redueixin l’impacte ambiental a la nostra activitat i avaluar anticipadament, l’impacte ambiental de les noves activitats o serveis.


6. Fomentar la utilització racional dels recursos naturals i una conscienciació clara d’afavorir el nostre entorn, no només a través de la nostra activitat diària, si no implicant també a tots els nostres proveïdors i clients.


7. Compromís per a la protecció del medi ambient, inclosa la prevenció de la contaminació, i l’ús sostenible dels recursos.


8. Desenvolupar els programes de formació contínua orientats a una millor qualificació dels nostres treballadors, implicant a tot el personal en la consecució de tots els objectius establerts en el present document.


9. Compromís per a proporcionar condicions de treball segures i saludables per a la prevenció de lesions i deteriorament de la salut relacionats amb el treball.
10. Compromís per a la millora contínua del sistema de gestió implantat a l’empresa.


11. Fomentar i aconseguir un ambient motivador de tots els membres de l’empresa.


12. Compromís per a eliminar els perills i reduir els riscos.


13. Compromís amb la consulta i la participació dels treballadors.


14. Promoció de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones.


La Direcció fa aquesta política accessible i la posa a disposició dels seus clients, tots els seus empleats, proveïdors i parts interessades.
La Política es manté actualitzada mitjançant revisions periòdiques, coincidint amb les revisions del sistema per part de la direcció, amb la finalitat de que es tinguin en compte els canvis en les condicions de l’entorn i la informació rebuda. En aquest sentit la direcció proporciona i proporcionarà tots els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris per a aconseguir els objectius i fites que s’estableixin programada i periòdicament.


La Direcció.